ឥដ្ឋប្រើដៃ
$ 70

ចេញម្ដង២ដុំ 8x18x40 តំលៃ90$ ខាងក្នុងមូលតំលៃ100$
ចេញម្ដង១ដុំ 8x18x40 តំលៃ 70$
បើទិញសុំលេខទូរស័ព្ទ


ភ្នំពេញ ច្បារអំពៅ
សូមទំនាក់ទំនងទិញផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញ
ទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់
24/7
0882002345
0962002345
092234540