ម៉ាស៊ីនហាន់​ស្មៅ ដើុមចេក​ K-300
$ 330

ជាមួយរចនាបទ តូច រឹងមាំ ភ្ជាប់ជាមួយផ្លែកំបិតធំ១ អមនឹងផ្លែកំបិតតូច ១៦ ។ មាត់បញ្ចូលចំណីធំទូលាយហេតុដូច្នេះមិនចំបាច់ពុះដើមចេកចេញជា២រឺ៤ឡើយ។ម៉ាសិនបានភ្ជាប់ទៅនឹងកំលាំងម៉ូទរ ៣kw មានកំលាំងខ្លាំង ហាន់ទាន់ចិត្ត កាត់បន្ថយកំលាំងពលកម្មច្រើន ។

ម៉ាស៊ីនជំនាញក្នុងការហាន់ តូចល្អិត   ដើមចេក ធំៗ ស្មៅបារាំង ដើមពោត បន្លែ និងរិក្ខជាតិបៃតងផ្សេងទៀតយ៉ាងលឿន។ គ្រោងរឹងមាំ ធ្វើពីដែកថែបក្រាស់ ដំណើរការស្រួល ងាយប្រើ សំរាប់កសិដ្ធានតូចនិងធំ។