ម៉ាស៊ីនសូន្យចំណីគ្រាប់ S-200
$ 480

ពត៍មានលំអិត

 0882002345

ផលិត (200-400 kg/h)
ម៉ូទ័រ 4kw - 5.5 ( kw)
ល្បឿន 1450( v/p)
ភ្លើង 380 ( V)
អត់ម៉ូទ័រ 95( kg)
ទាំងមូល 137( kg)
ទំហំ 90*95*58 cm
ធានា 3ខែ
ទូទាត់