ម៉ាស៊ីនសម្ងួត
$ 250

ម៉ាស៊ីនសម្ងួត ដែលនំាចូលដោយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងកសិកម្មគឹមសាន់ ម៉ាស៊ីននេះសម្ងួតដូចជា៖ ដំឡូងជ្វា ចេក ស្លឹកតែ ...

ម៉ាស៊ីនសម្ងួតនិងធ្វើការដុតនៅក្នុងបន្ទប់ចំហេះកំដៅដែលបង្កើតដោយកង្ហារ នឹងរាលដាលពេញបន្ទប់ស្ងួតដើម្បី សម្ងួតវត្ថុធាតុដើម។
+ គុណសម្បត្តិ នៃម៉ាស៊ីនសម្ងួត 
  • ម៉ាស៊ីននេះត្រូវបានរចនាយ៉ាងរឹងមាំនិងធន់។

  • ប្រព័ន្ធទ្រឹស្តីបច្ចេកវិជ្ជាជួយឱ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងម៉ាស៊ីនរាបស្មើនៅគ្រប់កន្លែង។

  • ជាមួយការរចនាជា3ផ្នែកដែលបែងចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នាវាងាយស្រួលក្នុងការដកចេញនិងផ្លាស់ទីនៅពេលរក្សាទុក។

  • ម៉ាស៊ីនត្រូវការតែ 1 នាក់ប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលក្នុងពេលធ្វើការ។

  • ប្រភេទដែលដុតឲ្យដូចជា៖ ឈើ អុស ធ្យូង ចំបើង

  • ម៉ាស៊ីនមានបំពង់បញ្ចេញផ្សែងខ្ពស់គឺមានបរិស្ថានល្អ

+ របៀបសម្អាតនិងរក្សា
បន្ទាប់ពីប្រើរួចសូមញែកបន្ទប់សម្ងួតថាសដាក់ជង់ហើយរក្សាទុកម៉ាស៊ីននៅកន្លែងស្ងួតនិងស្អាត។

Related Products