ម៉ាស៊ីនបោកស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារ
$ 400

ម៉ាស៊ីនបកស្រូវលក្ខណៈគ្រួសារ

ទំហំម៉ាស៊ីន 60xx40x80

ទម្ងង់ក្បាល 43kg

ជាប់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនសាំង 6.5សេស

 

 

  

Related Products