ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kw
$ 150

ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kwនេះនំាចូលដោយក្រុមហ៊ុនគ្រឿងកសិកម្មគឹមសាន់ ដែលមានសមត្ថភាព អាចកិនបានគ្រប់ប្រភេទឈើ។ ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kwនេះអាច រកប្រាស់ចំណូលឲ្យបងប្អូនបានច្រើន។ ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kwនេះអាចកិនបានដូចជា៖ ឈើ ឬស្សី ល...។យើងអាចកំណត់ទំហំកញ្ច្រែងបានពី10-50(mm) ម៉ាស៊ីននេះមានមុខកំបិត3ដោយភ្ជាប់ ជាមួយម៉ាស៊ីនដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនកិនចេញយ៉ាងខ្លាំង នូវពេលដំណើរការម៉ាស៊ីន។ មុខកំបិតម៉ាស៊ីនធ្វើពីដែកថែបមានគុណភាពខ្ពស់និងធន់ ដែលធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនផលិតចេញបានច្រើន។ ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kwនេះមានកម្លាំងខ្លាំង ប្រើភ្លើង3ហ្វា 380វុល ជួយឲ្យម៉ាស៊ីនដំណើរកាន់តែខ្លាំង។ម៉ាស៊ីនអាចកិនបានពី3-3.5M3/ម៉ោង

ទៅតាមប្រភេទឈើ។ ម៉ាស៊ីនកិនឈើ11Kwនេះរចនាឡើងមានភាពធន់ងាយស្រួល ប្រើបា្រស់។